Hetman


System Hetman firmy ComonetHetman jest głośnomówiącym systemem łączności alarmowo-rozgłoszeniowej przystosowanym do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Umożliwia przesyłanie sygnału alarmowego o powstałym zagrożeniu z każdego sygnalizatora do dyspozytora. System Hetman umożliwia wysłanie sygnału alarmowego, komunikatu ostrzegawczego lub informacyjnego do pojedynczego, wybranej grupy lub wszystkich telefonów-sygnalizatorów. Możliwa jest współpraca z ogólnozakładową centralą analogową lub cyfrową dowolnego producenta. Ze względu na wysoką elastyczność może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

System głośnomówiącej dyspozytorskiej łączności alarmowo-rozgłoszeniowej oraz łączności telefonicznej typu HETMAN
hetman.jpg

W przypadku zagrożenia łączność alarmowa w kopalniach, umożliwia ostrzeżenie załogi oraz kierowanie ich ewakuacją. Jest ona częścią ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego obejmującego w szczególności „system alarmowania pracowników zatrudnionych w wyrobiskach na wypadek zagrożenia wymagającego wycofania ludzi z poszczególnych miejsc pracy.

Łączność dyspozytorska i alarmowo-zgłoszeniowa powinna umożliwiać:

 • przekazanie do dyspozytora meldunku o zagrożeniu w wyrobisku,
 • przekazanie przez dyspozytora sygnału alarmowego do zagrożonych wyrobisk,
 • porozumienie się z pracownikami przebywającymi w wyrobiskach za pomocą łączności głośnomówiącej.

W zależności od potrzeb danego zakładu system ten może realizować:

 • Ogólnozakładową łączność telefoniczną
 • Łączność telefoniczną dyspozytorską
 • Łączność alarmowo zgłoszeniową

System umożliwia:

 • przesyłanie sygnału alarmowego o powstałym zagrożeniu z każdego sygnalizatora do dyspozytora
 • wysyłanie sygnałów alarmowych do pojedynczego, wybranej grupy, bądź do wszystkich telefonów sygnalizatorów
 • przesyłanie komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych na jeden sygnalizator, lub na ich grupę, (równocześnie kilku różnych komunikatów) – przekazywanych bezpośrednio przez dyspozytora, lub wcześniej nagranych
 • ręczne i automatyczne sterowanie wysyłaniem komunikatów. Wszystkie rozmowy i komunikaty są rejestrowane w funkcji czasu
 • wysłanie komunikatów alarmowych do grupy sygnalizatorów w sposób automatyczny – zainicjowany przez inny systemy bezpieczeństwa
 • wybranie dowolnego aparatu w trybie nasłuchu
 • zrealizowanie jednorodnego systemu alarmowania, o budowie sieciowej, dla zakładów łączonych i o strukturze wielooddziałowej
 • istnieje możliwość współpracy systemu HETMAN z ogólnozakładową centralą telefoniczną wykonaną na bazie systemu analogowego (CKK-70), względnie cyfrowego dowolnego typu, producenta, (np.: Hicom, Hipath SIEMENS, Alcatel A4400, AVAYA, itp)
 • bieżącą kontrolę i zdalne sterowanie, z pulpitu dyspozytorskiego, dołowym aparatem telefonicznym niezależnie od stanu położenia mikrotelefonu, czyli np. potrafi zdalnie, programowo, „zawieszać” mikrotelefon na widełki w przypadku źle odłożonego mikrotelefonu
 • kolejkowanie wywołań przychodzących do dyspozytora z podziałem na alarmowe i zwykłe – prezentowane w postaci niezależnych list umożliwiających wybór dowolnego abonenta do rozmowy
 • Monitorowanie stanu łącza. Możliwe jest kontrolowanie stanu łącza, a zwłaszcza przerwy linii, w tym również wyłączenie aparatu
 • Prowadzenie z pulpitu dyspozytorskiego rozmowy w trybie głośnomówiącym w duplexie z możliwością przełączenia na simplex

Aparat został dopuszczony do stosowania w podziemnych zakładach górniczych przez Wyższy Urząd Górniczy. Wysoką jakość potwierdzają nadane certyfikaty ISO
Szczegółowe informacje na temat parametrów telefonu jego karcie katalogowej.
Dodatkowe informacje dotyczące praktycznego wykorzystania telefonu zawierają artykuły:

HETMAN dyspozytorski system łączności alarmowo-rozgłoszenniowej ← kliknij